BAASDOKUMENDID

 
Saue Huvikeskus
Arengukava aastateks 2017-2020

 
 
Saue linn 2017
 
 
 
 
 
 
 
Sisukord
1. Sissejuhatus 3
1.1. Ajalugu 3
1.2. Struktuur 3
1.2.1. Juhtimine 3
1.3. Majandustegevus 3
2. Visioon. Missioon. Eesmärgid. 4
2.1. Visioon 4
2.2. Missioon 4
2.3. Peamised tegevusvaldkonnad ja eesmärgid 4
3. Lähteolukorra kirjeldus 5
3.1 Huviharidus
3.2. Swot analüüs 7
4. Peamised tegevussuunad 8
4.1. Huviharidus
4.2. Kultuur 11
5. Rahalised vahendid arengukava realiseerimiseks 12
6. Arengukava muutmise kord 12

 

 
 

1. Sissejuhatus

1.1 Ajalugu

 
Saue Huvikeskus moodustati 2002. aastal Saue Gümnaasiumi ruumides. Huvikeskuse ülesandeks oli Saue linna kultuuriürituste ja huviringide töö korraldamine. 2002. aastal töötas 13 huviringi õpilastele ja täiskasvanutele.
2004. aastaks taotleti koolitusload järgmistele huviringidele: Fotograafia, Keraamika, Korvpall, Meisterdamine, Rendžu ja kabe, Tants, Tekstiilimaal ja Ujumine.
2007. aastal algatati 8-etapiline rahva tervisespordisari „Sauelane Liikuma”.
2008. aastal lisandus huvikeskuse tegevusvaldkonda Saue linna meistrivõistluste korraldamine.
2008. aastal taotleti linnavalitsuse korralduse alusel huvikooli registreerimine Eesti Hariduse infosüsteemis.
2008/2009 õ/a asutati koolitusloaga Kunstistuudio ja tantsuõpetuse koolitusloa sai ka showgrupp „Vikerkaar-Saue”. 2010/2011 õ/a lisandusid koolitusloaga spordiringid: malering, tennis ja üldkehaline ettevalmistus (ÜKE).
2015. aastal lisandus teadushuvihariduse valdkonnas koolitusloaga loodusteaduse huviring koostöös TTÜ-ga. 2016. aastal lisandus animaring koostöös Nukufilmi Lastestuudioga, 2017. aastal kodulooring ning taotletud on koolitusluba moe ja visuaalmeedia ringile.
Seoses Saue Spordikeskuse loomisega 2017. aasta 1. juulil läksid seni Saue Huvikeskuses tegutsenud spordiringid ja kogu sporditegevus üle spordikeskusesse.

 

1.2 Struktuur

1.2.1 Juhtimine

 
Huvikeskuse kõrgemalseisvaks organiks on Saue Linnavalitsus või selle õigusjärglane. Huvikeskuse tööd juhib juhataja, kes täidab huvikooli seaduses ette nähtud direktori ülesandeid.
 
Huvikeskus haldab kahte tegevussuunda: huviharidus ja kultuur. Huvikeskuse koosseisus on peale juhataja veel huvitegevuse juht, kultuuritegevuse juht ja 1,5 ringijuhendaja kohta. Käsunduslepingud on 8 ringijuhendajaga.
 

1.3 Majandustegevus

 
Huvikeskuse põhitegevuseks on tasulise huvihariduse osutamine õpilastele ja erinevate tasuliste kursuste korraldamine täiskasvanutele, samuti professionaalse kultuuri vahendamine (teatrid, kontserdid) ja avalike ürituste korraldamine.
 
 
 
 
 
 
 

2. Visioon, missioon ja eesmärgid.

2.1 Visioon

 
Saue Huvikeskuses on kaasaja nõuetele vastav, kõigis tegevus- ja huvivaldkondades elamuslikke kogemusi ja põhjalikke teadmisi, oskusi võimaldav huvikeskus.
 
 

2.2 Missioon

 
Pakkuda mitmekülgset huviharidust õpilastele ja täiskasvanutele, luua tänapäevane ja arendav õpikeskkond kunstiõppeks ja teadushuvihariduseks. Väärtustada huviharidust, pakkuda sauelastele osalemisrõõmu ja eduelamust. Edendada rahvakultuuri. Võimaldada eneseteostust mitmetes valdkondades rahvakultuurist kujutava kunstini. Korraldada konkursse, ühisüritusi ning kultuursündmusi, kaasates Saue valla elanikke.
 

2.3 Peamised tegevusvaldkonnad ja eesmärgid

 
Saue Huvikeskus on polüfunktsionaalne Saue linna ja valla elanike vaba aja keskus, mille peamised eesmärgid on:
 
1.      Arendada Huvikooli ja pakkuda Saue linna ja valla õpilastele õppekavade alusel kaasaegset ja konkurentsivõimelist huviharidust mitmes erinevas valdkonnas. Huvikooli õppekava arendamine ja kaasajastamine ning tänapäeva võimalustele vastava õpikeskkonna loomine. Õpetajatele täiendkoolituse võimaldamine. Õpilastööde näituste korraldamine.
2.      Koordineerida ja korraldada koostöös Saue MTÜ-dega kultuurisündmusi ja konkursse ning arendada rahvakultuuri Saue linnas ja vallas. Läbi viia ümarlaudu ja koolitusi Saue MTÜ-dele. Pakkuda koolitusi, kursuseid ja huviharidust täiskasvanutele.
3.      Avalike ürituste korraldamine ja professionaalse kultuuri vahendamine.
 
Saue Huvikeskus tegutseb koostöös Saue Gümnaasiumi, Saue lasteaia Midrimaa, Saue Muusikakooli, Saue Noortekeskuse, Saue Linna Raamatukogu, Saue Päevakeskuse ja kõigi kodanikeühendustega Saue linnas ja vallas.
 
 
3. Lähteolukorra kirjeldus
 
Saue Huvikeskus on kohaliku omavalitsuse hallatav asutus, millest ühe osa moodustab huvikool, mis korraldab huviharidust õpilastele. Teise osa moodustab kultuurivaldkond: Saue linna kultuurisündmuste korraldamine, rahvakultuuri traditsioonide hoidmine, professionaalse kunsti vahendamine ja täiskasvanute huvihariduse korraldamine.
Oma tegevuseks kasutab Saue Huvikeskus Saue Gümnaasiumi aulat ja klassiruume õhtustel aegadel ning lasteaia ja noortekeskuse saale. Huvikeskuse käsutuses on kontoriruum Saue Gümnaasiumi fuajees ja kunstiklass koos abiruumidega keldrikorrusel. Huvikeskus kasutab koolimaja ruume 7 päeva nädalas. Kuus on keskmiselt 2-3 avalikku üritust.
 

3.1. Huviharidus

 
2017/2018 õ/a on Saue Huvikeskusel koolitusluba ja neli EHIS-es registreeritud õppekava üldkultuuri- , tantsu- ja teadushuvihariduse valdkonnas:
  1. Saue Huvikeskuse loodusteaduse huviring;
  2. Saue Huvikeskuse kunstistuudio õppekava, kuhu kuuluvad joonistamine, maalimine ja kompositsioon, vormiõpetus ehk skulptuur, käsitööring, meisterdamise ring ja keraamika ring;
  3. Showgrupp „Vikerkaar”;
  4. Moe ja visuaalmeedia ring.
 
Huvikeskuses tegutseb sellel õppeaastal kokku 10 huvialaringi kuni 200 õpilasega. Õppegruppe eri vanuseastmetele on 16.
 
Huviringide töö korraldamiseks kasutatakse Saue Huvikeskuse kunstiklassi ja Saue Gümnaasiumi ruume õppetööst vabadel aegadel.
 
Showtantsugrupi „Vikerkaar“ õpilased treenivad 3x nädalas gümnaasiumi aulas. Kahel päeval nädalas kasutatakse gümnaasiumi klassiruumi loodusteaduse huviringi läbiviimiseks. Kodulooringi tegevus toimub raamatukogus.
Saue Huvikeskuse Kunstistuudio huviringid: meisterdamine, keraamika, joonistamine ja maalimine, skulptuur ja pisiplastika, käsitööring „Pitsid-Satsid” ning moe ja visuaalmeedia ring toimuvad Saue Huvikeskuse kunstiklassis.
Kunstiklassi olemasolu võimaldab algklasside õpilastel osaleda huviringides kohe pärast koolitundide lõppu.
 
 
Saue Huvikeskuse 2017/2018 õppeaasta huviringid ja õppegrupid õpilastele
 
1.Vikerkaar-Saue – algklassid, põhikool, gümnaasium (4 gruppi)                                50 õpilast
Kunstistuudio ringid:                                                                
2. Keraamika – algklassid, põhikool (2 gruppi)                                                     35 õpilast
3. Joonistamine ja  maalimine – algklassid, põhikool (2 gruppi)                  28 õpilast
4. Meisterdamine – algklassid                                                                               20 õpilast
6. Skulptuur ja pisiplastika – algklassid                                                                 17 õpilast
7. Käsitööring „Pitsid-satsid”                                                                                17 õpilast
8.Moe ja visuaalmeedia ring                                                                                       20 õpilast
9. Loodusteaduse huviring                                                                                          12 õpilast
10. Kodulooring                                                                                                        10 õpilast
 
Kokku:                                                                                                                      209 õpilast
 
Suvelaagrid õpilastele:
  1. Kunstilaager juunis                                                                                         30 õpilast
  2. Linnalaager juunis                                                                                           15-18 õpilast
 
·        Osalemine kohalike ja üle-eestilistel õpilastööde konkurssidel.
·        Õpilastööde näituste korraldamine Sauel ja teistes valdades. 
 
 

3.2 Kultuur

 
Saue Huvikeskus korraldab mitmeid suuremaid kultuurisündmusi Saue linnas:
 
1.      Saue Sõlg
Saue linna laulu- ja tantsupidu, kus osalevad lauljad, tantsijad, pillimängijad Saue lasteaialastest kuni eakate rühmadeni. Külaliseks kutsutakse esinejaid nii Eestist kui ka ka väljastpoolt.
Pidu algab rongkäiguga Saue linna Keskuse pargist jaanituleplatsile, osalejaid on 500 ringis. Pidu toimub maikuu viimasel nädalavahetusel.
 
2.      Võidupüha ja jaanituli Saue linnas
Võidupüha hommikul asetatakse koostöös Kaitseliidu Harju maleva Saue kompaniiga pärjad mälestuskivi jalamile Saue Vabakiriku juures. Kirikus toimub pidulik võidupüha jumalateenistus. Õhtul on koostöös KL Saue kompaniiga pidulik lipu heiskamine ja tule süütamine Saue Jaanituleplatsil. Tantsuks ja meelelahutuseks esineb tuntud ansambel, toimuvad jõukatsumised nii suurtele kui väikestele.
 
3.      Saue Savipäev
Koostöös ümberkaudsete valdade keraamikaharrastajatega tutvustatakse vanu saviesemete valmistamise tehnikaid, sealhulgas rakukeraamikat, nöörkeraamikat, musta maapõletust, tünnipõletust ja treimist.
Keraamikapõletuse ajal on võimalik osaleda savivoolimise töötubades ja harjutada meistri juhendamisel treimist potikedral. Töötubade vaheajal on kavas kultuuriprogramm. Toimub treimise võistlus ja osta saab keraamikat otse valmistajatelt.
 
4.      Saue Laululaps
Saue laulukonkurss, kus osalevad 3- kuni 18-aastased lauljad.
Laulukonkurss toimub kuues vanuserühmas, vastavalt Harju maakonna lauluvõistluse juhendile, iga vanuserühma parim tüdruk ja poiss esindavad Saue linna konkursil Harjumaa Laululaps. Saue Laululapsel on osalejad kuni 80.
 
5.      Rahvakultuuri varalaegas
Tutvustatakse Eesti ning teiste maade rahvakultuuri. Külalisteks on lauljad-tantsijad ning rahvamuusikud Eestis tegutsevatest erinevatest kultuuriseltsidest. Tutvustatakse ka Eesti paikkondade ja erinevate maade toite, kombeid ning käsitööoskusi.
 
6.      Saue linna sünnipäev kodukohvikute ja meistrihoovidega
Augusti teisel poolel toimuv lõbus koguperepäev, kus tegevust jätkub hommikust hiliste õhtutundideni. Kodukohvikuid ja meistrihoove avavad sauelased kõikjal üle linna ning kohvikute-töötubade melu kestab kogu päeva. Õhtuks on kõik sauelased ja linna külalised oodatud jaanituleplatsile kohvikupidajate ühispildistamisele, sõpruskondade teatevõistlusi pidama ning head muusikat nautima.
 
7.      Infopäev vaba aja veetmise võimalustest Saue linnas
Oma võimalusi tutvustavad Saue linnas tegutsevad asutused ja spordiklubid ning seltsid.
 
8.      Küünalde süütamine Saue linna jõulupuul
Küünlad süüdatakse 1. advendil Saue linna Keskuse pargis. Esinevad Saue koorid.
 
9.      Aastalõpupidu
Meeleolukas pidu Saue rahvale koostöös Saue seltside ja klubidega.
 
10.  Jõulukuuskede põletamine
Koostöös Saue Noortekeskusega tehakse jaanituleplatsil suur lõke, pakutakse sooja jooki ja piparkooke. Esinevad Saue Muusikakooli õpilased.
 
11.  Eesti Vabariigi aastapäeva tähistamine Saue linnas
Eesti Vabariigi aastapäeva tähistatakse kahel päeval: aastapäeva eelõhtul toimub aktus linnarahvale Saue Kontserdisaalis, kus esineb kas tunnustatud koor või ansambel. 24. veebruaril toimub koostöös Kaitseliidu Harju maleva Saue kompanii ning Naiskodukaitse Saue jaoskonnaga pidulik jalutuskäik ning pärgade asetamine mälestuskivi jalamile Saue Vabakiriku juures ning koostöös vabakirikuga pidulik jumalateenistus kirikus.
 
12.  Jõululaat
 
13.  Taaskasutuslaadad ja garaažimüügid
Neli-viis korda maist septembrini pargi-reisi parklas (Kuuseheki 4a) toimuvad laadad, kus soovijail on võimalik tulla müüma nende jaoks tarvituseta seisvaid esemeid (riided-jalatsid, kodukaup, raamatud jms). Samaaegselt parklas toimuva laadaga on soovijail võimalik avada müügikoht oma koduaias.
 
2017/2018. õppeaasta taidlusringid täiskasvanutele
 
1. Saue Simmajad                                                                                          20 osalejat
2. Saue Kägara                                                                                              16 osalejat
3. Saue Kägara kapell                                                                                    10 osalejat
4. Saue Segakoor                                                                                          35 osalejat
                                                                                              Kokku             81 osalejat
 
2017/2018. õppeaasta kursused  täiskasvanutele
 
1. Keraamika                                                                                                 15 osalejat
2. Pastellmaali kursus                                                                                      10 osalejat
3. Akrüülmaali kursus                                                                         12  osalejat
4. Portselanimaal                                                                                            8 osalejat
5. Savituba peredele                                                                                       12 osalejat
6. Vabaõhu maalilaager täiskasvanutele juunis                                     16 osalejat
7. Erinevad lühikursused üldkultuuri valdkonnast.
                                                                                              Kokku             73 osalejat
 
Täiskasvanud harrastuskunstnike tööde ja täiskasvanute käsitöö ja keraamika näituste korraldamine vähemalt kaks korda aastas. Osalemine konkurssidel ja käsitöönäitustel naabervaldades.
 
 

3.4 SWOT analüüs

 
Sisemised tugevused:
 
1.      Professionaalsete ja teotahteliste töötajate olemasolu.
2.      Üksmeelse juhtkonna ja töötajaskonna olemasolu.
3.      Head koolituse ja pideva enesetäienduse võimalused töötajatele.
4.      Väljakujunenud traditsioonid ja tavad kultuurisündmuste korraldamisel.
5.      Ideede genereerimine ja elluviimine kõigis tegevusvaldkondades.
6.      Õppekavade koostamine ja järjepidev arendamine, osalemine üleriigilisel huvikoolide õppekavade väljatöötamisel.
7.      Hea mikrokliima ja koostöö gümnaasiumi, lasteaia, noortekeskuse ja päevakeskusega.
8.      Õpilaskontingendi moodustumine vabatahtlikkuse alusel.
9.      Info kiire levik ja kättesaadavus õpilastele seoses asumisega koolimaja ruumides.
 
Sisemised nõrkused:
 
1.      Vabade ruumikasutusaegade nappus koolimajas.
2.      Huvikeskuse tegevusvaldkondade vähene turundusoskus.
3.      Piiratud rahalised vahendid inventari soetamiseks ja tegevusvaldkondade laiendamiseks.
4.      Palju osalise tööajaga lepingulisi töötajaid, kellel puudub side kollektiiviga, raske koordineerida ühistegevust ja mõttetalguid.
 
Välimised tugevused
 
1.      Omavalitsuse positiivne suhtumine.
2.      Stabiilne eelarveline rahastamine omavalitsuse poolt.
3.      Ruumide kasutamise võimalus gümnaasiumis, lasteaias, noortekeskuses, päevakeskuses ja raamatukogus.
4.      Riigi, Euroopa Liidu ja omavalitsuse rahalise toetuse võimalus õpikeskkonna kaasajastamiseks ja õppevahendite soetamiseks. 
5.      Soodus asend, võimalus kasutada lähiümbruskonna teenuseid, osaleda üritustel.
6.      Saue Linna Raamatukogu asumine samas hoones, teavikute kasutamise võimalus, ruumide kasutamise võimalus näituste korraldamiseks.
 
Välimised nõrkused
 
1.      Tõmbekeskuste lähedus, konkurents.
2.      Materiaalsete vahendite nappus edasiseks arenguks ja kaasaegse õpikeskkonna loomiseks kunsti-, tantsu-, üldkultuuri ja teadushuvihariduse valdkonnas.
3.      Vähene täiendkoolituse võimalus huviringide õpetajatele.
4.      Projektipõhiste vahendite eberegulaarsus inventari soetamiseks.
5.      Rahaliste toetuste taotlemise piiratud võimalused kultuuri valdkonnas.
 
 

4. Peamised tegevussuunad

 

4.1. Huviharidus

 
Huvikooli õppetöö korraldamine ja huvihariduse võimaldamine õpilastele vastavalt huvihariduse seadusele, Huviharidusstandardile ja Saue Huvikeskuse põhikirjale. Ainekavade väljatöötamine õpilaste huviringidele. Huvihariduseks vajalike kaasaegsete õpperuumidega kindlustamine ja nende sisustamine vajalike tehniliste ja õppevahenditega.
 
Tegevus Aeg Vastutaja Koostöö Vahendid
Huvihariduse
õppekavade koostamine, muutmine kaasajastamise eesmärgil, täiendamine ja uute kunstiõppe ainekavade väljatöötamine vastavalt õpetajate täiendkoolitustel omandatud teadmistele.
2017-2018-
2019-
2020
Huvitegevuse juht Õppegruppide juhendajad Huvikeskuse eelarve
 
Õpilaste huvialahariduse nõudluse kaardistamine huvialade lõikes, küsitluste läbiviimine tagasiside saamiseks.
Rahuloluküsitluste läbiviimine õpilastele ja lapsevanematele. Sisehindamine.
2017-
2020
Juhataja, huvitegevuse juht Õppegruppide juhendajad, õpilased, lapsevanemad Huvikeskuse eelarve, projektid
Uute õppegruppide avamine üldkultuuri, kunsti, ja teadushuvihariduse valdkonnas jätkuv Juhataja,
huvitegevuse juht
Õppegruppide juhendajad Huvikeskuse eelarve
Suvelaagrite läbiviimine lastele ja noortele jätkuv Juhataja,
huvitegevuse juht
Õppegruppide juhendajad Huvikeskuse eelarve, omafinantseerimine, projektid
 
 
Õppetööks vajaliku inventari soetamine ja uuendamine. Projektipõhise rahastuse taotlemine.
 
2017-2020 Juhataja, huvitegevuse juht Õppegruppide juhendajad Huvikeskuse eelarve, projektid
Laboriruumi taotlemine ja sisseseadmine 2017-2020 Juhataja Õppegruppide juhendajad Huvikeskuse eelarve
Õpetajate täiendkoolituse võimaldamine (individuaalne täiendkoolitus, personali teemakoolitus) jätkuv Juhataja,
huvitegevuse juht
Õppegruppide juhendajad Huvikeskuse eelarve, projektid
Kaasaegse, arendava ja loomingulise õpikeskkonna loomine. Uute tehnoloogiliste seadmete, arvutiprogrammide ja kunstitarvete kasutusele võtmine. jätkuv Juhataja, huvitegevuse juht Õppegruppide juhendajad Huvikeskuse eelarve
Osalemine Infopäeva korraldamisel. Huvihariduse võimaluste tutvustamine. Jätkuv Juhataja, huvitegevuse juht Õppegruppide juhendajad, Saue ühingud, munitsipaalasutused Huvikeskuse eelarve
Õpitubade  ja koolituste korraldamine huvialade tutvustamiseks õpilastele ja nende vanematele. Jätkuv Huvitegevuse juht Õppegruppide juhendajad Huvikeskuse eelarve, projektid
Osalemine maakondlikel ja üleriigilistel õpilastööde konkurssidel ja võistlustel kõikides huvivaldkondades Jätkuv Huvitegevuse juht Õppegruppide juhendajad Huvikeskuse eelarve, projektid
Kunstistuudio näituste korraldamine raamatukogus ja koolimajas. Uute ühekordsete näituseruumide leidmine Sauel.
Osavõtt maakondlikest ja üle-eestilistest kunsti ja käsitöö näitustest.
Jätkuv Huvitegevuse juht, kunstiõpetajad Raamatukogu, kool ja koostööpartnerid Eelarvest
Ekskursioonide korraldamine õpilaste silmaringi laiendamiseks. Muuseumide ja kunstinäituste külastamine. Jätkuv Juhataja,
huvitegevuse juht
Õppegruppide juhendajad Huvikeskuse eelarve,
projektid
 
 

4.2. Kultuur

 
Kultuurisündmuste, konkursside ja folklooripidude korraldamine Saue linnas. Saue linna seltside, klubide ja ühingute tegevuse koordineerimine ja nõustamine. Täiskasvanute huvi- ja taidlusringide töö korraldamine. Professionaalse kultuuri vahendamine.
 
Tegevus Aeg Vastutaja Koostöö Vahendid
MTÜ-dele seminaride ja ümarlaudade ning infopäeva korraldamine vaba aja veetmise võimalusest Jätkuv Juhataja, kultuuritegevuse juht Saue kodanikeühendused, gümnaasium, noortekeskus, muusikakool, lasteaed, päevakeskus Huvikeskuse eelarve, projektid,
omafinantseerimine
Professionaalse kunsti vahendamine (teatrid, kontserdid, näitused)
 
Jätkuv Juhataja, huvitegevuse juht, kultuuritegevuse juht Huvitegevuse juht, Saue Gümnaasium, muusikakool, raamatukogu Huvikeskuse eelarve, omafinantseerimine, projektid
Täiskasvanute rahvakultuuri kollektiivide ja Saue Segakoori edendamine.
Osalemine kohalikel ja üleriigilistel konkurssidel ja laulu-tantsupidudel. Osalejate arvu suurendamine ja võimalusel uute rahvatantsurühmade avamine.
2017-2020 Juhataja, kultuuritegevuse juht Rahvatantsujuhid, dirigent, koormeister Eelarve, projektid
Linnarahvale ekskursioonide korraldamine nii Eestis kui välismaal jätkuv Juhataja Kodanikeühendused, linnarahvas Omafinantseerimine
Saue linna kultuurisündmuste korraldamine:
Saue Laululaps, Saue Savipäev, Saue linna sünnipäev kodukohvikute ja meistrihoovidega, Infopäev, Jõululaat, Küünalde süütamine Saue linna jõulupuul, aastalõpupidu; Kuuskede põletamine, folklooripeod, laulu-tantsupidu Saue Sõlg, Jaanipäev, Vabariigi aastapäeva aktus ja erinevaid sisukad vaba aja veetmise võimalused
Jätkuv Juhataja, kultuuritegevuse juht, huvitegevuse juht Noortekeskus, Muusikakool, Gümnaasium, Lasteaed, Raamatukogu,
MTÜ Saue Folk, kodanikeühendused, linnarahvas
Huvikeskuse eelarve, projektid
Saue Savipäeva arendamine maakondlikuks ja rahvusvaheliseks 2020 Juhataja, huvitegevuse juht, kunstiõpetajad Kodanike ühendused, õppegruppide juhendajad Eelarvest, projektidest, omafinantseering
 
 

5. Rahalised vahendid arengukava realiseerimiseks

 
Õppe-kasvatustöö osas toimub arenduse finantseerimine omavalitsuse eelarvest ja Saue Huvikeskuse omavahenditest.
 
Kultuurisündmuste läbiviimist kaetakse põhiliselt eelarvevahenditest, kuid vajalikke rahalisi vahendeid peame võimalikuks saada ka konkreetsete projektide rahastamise kaudu.
 
Tehnilise baasi parendamine saab toimuda omavalitsuse eelarve, projektitoetuste ja omavahendite eest.
 

 

6. Arengukava muutmise kord

 
1. Käesolevast arengukavast lähtuvalt vaadatakse iga õppeaasta lõpus, maikuu õppenõukogus ja kevadisel hoolekogu koosolekul läbi Saue Huvikeskuse tegevus ja analüüsitakse ning hinnatakse toimunud arengut. Õppenõukogu ja hoolekogu ettepanekul tehakse arengukavas täiendusi ja muudatusi.
 
2. Arengukavas tehakse muudatusi, kui toimub muutusi hariduselu reguleerivas seadusandluses.
 
3. Arengukavas tehakse muudatusi, kui muutuvad Saue Huvikeskuse rahastamise põhimõtted või oluliste rahaliste vahendite maht.
 
4. Arengukava muudatused kinnitatakse kohalikus omavalitsuses.  
 
5. Käesolevat arengukava on tutvustatud Saue Huvikeskuse õppenõukogu liikmetele ning on läbi vaadatud ja aktsepteeritud tegevusjuhisena Saue Huvikeskuse hoolekogu liikmete poolt.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

«
»

 Uudised (0)Uudiste arhiiv
Uudised puuduvad
 
Koduleht Elitec'st