BAASDOKUMENDID


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Saue Huvikeskus
Arengukava aastateks 2011-2017

 
 
Saue linn 2011
 

 
Sisukord
1.Sissejuhatus. 3
1.1 Ajalugu. 3
1.2 Struktuur 3
1.2.1 Juhtimine. 3
1.3 Majandustegevus. 3
2. Visioon, missioon, eesmärgid. 4
2.1 Visioon. 4
2.2 Missioon. 4
2.3 Peamised tegevusvaldkonnad ja eesmärgid. 4
3. Lähteolukorra kirjeldus. 5
3.1. Huviharidus. 5
3.2 Kultuur 6
3.3 Sport 7
3.4 SWOT analüüs. 9
4. Peamised tegevussuunad. 11
4.1. Huviharidus. 11
4.2. Kultuur 13
4.3. Sport 14
5. Rahalised vahendid arengukava realiseerimiseks. 16
6. Arengukava muutmise kord. 17
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

1.Sissejuhatus

1.1 Ajalugu

 
Saue Huvikeskus moodustati 2002. aastal Saue Gümnaasiumi ruumides. Huvikeskuse ülesandeks oli Saue linna kultuuriürituste ja huviringide töö korraldamine.
2002. aastal töötas 13 huviringi õpilastele ja täiskasvanutele.
2004. aastaks taotleti koolitusload järgmistele huviringidele: Fotograafia, Keraamika, Korvpall, Meisterdamine, Rendžu ja kabe, Tants, Tekstiilimaal ja Ujumine.
2007. aastal algatati  8-etapiline rahva tervisespordisari „Sauelane Liikuma”.
2008. aastal lisandus Huvikeskuse tegevusvaldkonda Saue linna meistrivõistluste korral-damine.
2008. aastal taotleti linnavalitsuse korralduse alusel huvikooli registreerimine Eesti Hariduse infosüsteemis.
2008/2009. õ/a. asutati koolitusloaga Kunstistuudio ja tantsuõpetuse koolitusloa sai ka showgrupp Vikerkaar-Saue. 2010/2011. õ/a. lisandusid koolitusloaga spordiringid.

 

1.2 Struktuur

1.2.1 Juhtimine

 
Huvikeskuse  kõrgemalseisvaks organiks on Saue Linnavalitsus. Huvikeskuse tööd juhib juhataja, kes täidab huvikooli seaduses ette nähtud direktori ülesandeid.
 
Huvikeskus haldab kolme tegevussuunda: huviharidus, kultuur ja sport. Huvikeskuse koosseisus on peale juhataja veel huvitegevuse juht, sporditegevuse juht ja  1,5 ringijuhendaja kohta. Käsunduslepingud on 8 ringijuhendajaga.
 

1.3 Majandustegevus

 
Huvikeskuse põhitegevuseks  on tasulise huvihariduse osutamine peamiselt  Saue linna õpilastele ja   erinevate tasuliste kursuste korraldamine täiskasvanutele, samuti profes-sionaalse kultuuri vahendamine (teatrid, kontserdid).
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

2. Visioon, missioon, eesmärgid

2.1 Visioon

 
Saue Huvikeskusest saab kaasaja nõuetele vastav, kõigis tegevus -  ja  huvivaldkondades elamuslikke ja põhjalikke teadmisi, oskusi ja kogemusi võimaldav huvikeskus.
 
 

2.2 Missioon.

 
Pakkuda mitmekülgset huviharidust õpilastele ja täiskasvanutele, luua tänapäevane ja arendav õpikeskkond kunstiõppeks. Väärtustada huviharidust,  pakkuda sauelastele osalemisrõõmu ja eduelamust. Võimaldada eneseteostust spordis ja mitmetes valdkondades rahvakultuurist kujutava kunstini. Korraldada konkursse, ühisüritusi ning kultuuri- ja spordisündmusi, kaasates sauelasi ja teiste valdade elanikke. 
 
 

2.3 Peamised tegevusvaldkonnad ja eesmärgid

 
Saue Huvikeskus on polüfunktsionaalne Saue elanike vaba aja keskus, mille peamisteks eesmärkideks on:
 
 1. Arendada  Huvikooli ja pakkuda Saue linna ja lähiümbruskonna õpilastele õppekavade alusel kaasaegset ja konkurentsivõimelist  huviharidust mitmes erinevas valdkonnas.
       Pakkuda koolitusi, kursuseid ja huviharidust täiskasvanutele.
 1. Koordineerida ja korraldada koostöös Saue mtü-dega kultuurisündmusi ja konkursse ning arendada rahvakultuuri Saue linnas. Läbi viia  Ümarlaudu ja koolitusi Saue mtü-dele.
 2. Korraldada rahvaspordiüritusi Saue linnas tervisespordi harjumuste kujundamiseks ja tervislike eluviiside propageerimiseks,  koordineerida sporditegevust ja esindada   Saue linna vabariiklikel spordiüritustel.
 
Saue Huvikeskus tegutseb koostöös Saue Gümnaasiumi,  Saue Lasteaia, Muusikakooli,  Noortekeskuse,  Raamatukogu, Päevakeskuse ja kõigi kodanikeühendustega Saue linnas.
 
 
 
 
   

3. Lähteolukorra kirjeldus


Saue Huvikeskus on Saue Linnavalitsuse hallatav asutus, millest ühe osa moodustab huvikool, mis korraldab huviharidust õpilastele ja täiskasvanutele. Teise osa moodustab kultuurivaldkond:  Saue linna kultuurisündmuste korraldamine, rahvakultuuri traditsioonide hoidmine  ja professionaalse kunsti vahendamine. Kolmandaks valdkonnaks on spordiürituste korraldamine.
 
Oma tegevuseks kasutab Saue Huvikeskus Saue Gümnaasiumi  aulat õhtustel aegadel, võimlat tööpäeviti16.00-19.00 ja viit klassiruumi üks kord nädalas, alates kella 15.00-17.00  Huvikeskuse käsutuses on kontoriruum Saue Gümnaasiumi fuajees ja keraamikaruumid keldrikorrusel. Huvikeskus kasutab koolimaja ruume 7 päeva nädalas.  Kuus on keskmiselt 2-3 avalikku üritust.
 

3.1. Huviharidus

 
2010/2011. õ/a.   töötab Saue Huvikeskuses viie koolitusloaga üldkultuuri- ja spordivaldkonnas, kokku  12 huvialaringi 196 õpilasega. Täiskasvanutele  korraldatakse kunsti- ja käsitöökursusi. Kokku osaleb täiskasvanuid õppeaasta jooksul 60.
 
Õppetegevuseks kasutame  Saue Gümnaasiumi ruume õppetööst vabadel aegadel.
 
Showtantsugrupp Vikerkaare õpilased treenivad 3x nädalas gümnaasiumi aulas.  Kahel päeval alates kella 15.00 kasutame klassiruumi 117 I korrusel, kus toimub Kunstistuudio joonistamise-maalimise ring õpilastele ja alates kella 18.30 joonistamise- ja maalimiskursus täiskasvanutele. Robootikaring kasutab gümnaasiumi arvutiklassi ja Puutööring poiste käsitööklassi. Malering toimub 2x nädalas ruumis 314. Tennisering toimub võimlas, ÜKE võimlas ja ujulas. Neljal päeval kasutame gümnaasiumi kunstiklassi IV korrusel, kus toimub 2x nädalas Kunstistuudio keraamikaring õpilastele, Klaasvitraaži ja tiffani kursus täiskasvanutele ning Tekstiili ja taaskasutuse huviring.
 
Saue Huvikeskuse Kunstistuudio Meisterdamise ring, Skulptuur ja pisiplastika, Tarbekunstiõpe ja kompositsioonitunnid õpilastele ning täiskasvanute keraamikakursused toimuvad huvikeskuse kasutuses olevates endistes saunaruumides keldrikorrusel. Keldrikorruse ruumid on kasutusel 7 päeva nädalas, kuna seal toimub ka keraamika põletamine elektriahjus. Kasutatavad ruumid on väikesed ja ülekoormatud. Õppegruppide keskmine suurus on 12-15 õpilast. Õpilaste töölaudade paiknemine korraga mitmes väikeses ruumis komplitseerib õpetaja tööd. 
 
Kunstiõpetuse süvendamiseks ja huvihariduse kaasajastamiseks on tekkinud vajadus tänapäevaste võimalustega kunstiklassi järele, kus õpilased saaksid kasutada kaasaegseid tehnilisi vahendeid, kus oleks nõuetekohane valgustus ja ventilatsioon, õpilastel oleks ka arvuti kasutamise võimalus ja kogu õppegrupp saaks tegutseda korraga ühes ruumis. Kunstiklassi olemasolu võimaldaks ka algklasside huviringidel alustada kohe peale koolitundide lõppu.
 
 
 
 
 
2011/2012. õppeaasta Huvikeskuse õpperühmad õpilastele
 
1.Vikerkaar-Saue -algklassid, põhikool, gümnaasium                          55 õpilast
2.Kunstistuudio ringid:                                                                                    76 õpilast
 
 • Keraamika  -   algklassid, põhikool
 • Joonistamine, maalimine ja  kompositsioon -  algklassid, põhikool
 • Meisterdamine - algklassid
 • Meisterdamine-Puutöö - poistele  põhikool
 • Skulptuur- pisiplastika - algklassid
 • Tarbekunstiõpe - algklassid
                                                                                   
3. Robootika - põhikool,  gümnaasium                                               16 õpilast
4. Üldkehaline ettevalmistus (ÜKE) - algklassid                                              15 õpilast
5. Male algklassid - põhikool                                                                          12 õpilast
6. Tennis - algklassid, põhikool, gümnaasium                                       37 õpilast
 
                                                                       12-nel huvialal  kokku  196 õpilast
                                                                                         
 
 
2010/2011. õppeaasta kursused  täiskasvanutele
 
1. Keraamika                                                                                                 18 osalejat
2. Joonistamise ja maalimise kursus                                                                 10 osalejat
3. Akrüülmaali kursus                                                                         12  osalejat
4. Klaasvitraaži ja tiffani tehnika                                                                  10 osalejat
5. Tekstiil ja taaskasutus                                                                               10 osalejat
                                                                                              Kokku             60 osalejat 
 
 
 
 

3.2 Kultuur

 
Saue Huvikeskus korraldab mitmeid suuremaid kultuurisündmusi Saue linnas:
 
1. Saue Sõlg
Saue linna laulu- ja tantsupidu, kus osalevad lauljad, tantsijad, pillimängijad Saue lasteaialastest kuni eakaterühmadeni. Külaliseks kutsutakse esinejaid ka väljastpoolt Eestit.
Pidu algab rongkäiguga Saue linna Keskuse pargist Jaanituleplatsile  ja osalejaid on 500 ringis. Pidu toimub alati maikuu viimasel nädalavahetusel.
 
2. Saue linna Jaanituli
 Koostöös Kaitseliidu Harju Maleva Saue Kompaniiga toimub pidulik lipu heiskamine ja tule süütamine Saue Jaanituleplatsil. Tantsuks ja meelelahutuseks esineb tuntud ansambel, toimuvad jõukatsumised nii suurtele kui väikestele.
 
 
3. Saue Savipäev
Koostöös ümberkaudsete valdade keraamika harrastajatega tutvustame vanu saviesemete valmistamise tehnikaid,  sealhulgas rakukeraamikat,  nöörkeraamikat ja treimist.
Rakupõletuse ajal on võimalik osaleda savivoolimise töötubades ja harjutada meistri juhendamisel treimist potikedral. Töötubade vaheajal on kavas kultuuriprogramm. Toimub treimise võistlus ja osta saab keraamikat otse valmistajatelt.
 
4. Saue Laululaps
Saue linna laulukonkurss, kus osalevad 3 kuni 18-aastased lauljad.
Laulukonkurss toimub 6 vanuserühmas vastavalt Harju Maakonna lauluvõistluse juhendile ja iga vanuserühma parim tüdruk ja poiss esindavad Saue linna konkursil Harjumaa Laululaps.
Saue Laululapsel on osalejad kuni 80.
 
5. Rahvakultuuri varalaegas
Selle raames tutvustame erinevate maade rahvakultuuri. Meil on olnud külalisteks
lauljad-tantsijad Eestis tegutsevatest erinevatest kultuuriseltsidest. Tutvustatakse ka erinevate maade toite ja kombeid.
 
6. Infopäev vaba aja veetmise võimalustest Saue linna
Oma võimalusi tutvustavad Saue linnas tegutsevad asutused ja spordiklubid ning seltsid.
 
7. Sügispidu
Esinevad Saue taidluskollektiivid ja külalised.
 
8. Küünalde süütamine Saue linna jõulupuul
Küünlad süüdatakse 1. advendil Saue linna Keskuse pargis. Esinevad Saue koorid.
 
9. Aastalõpupidu
Pidu Saue rahvale koostöös Saue seltside ja klubidega.
 
10. Jõulukuuskede põletamine
Koostöös Saue Noortekeskusega tehakse Jaanituleplatsil suur lõke, pakutakse sooja jooki ja piparkooke. Esinevad Saue Muusikakooli õpilased.
 
2011/2012. õppeaasta taidlusringid täiskasvanutele
 
1. Saue Simmajad                                                                                          24 osalejat
2. Saue Kägara                                                                                              16 osalejat
3. Saue Kägara kapell                                                                                    10 osalejat
                                                                                              Kokku             50 osalejat
 

 

3.3 Sport

 
Saue Huvikeskus viib läbi tervisespordi sarja „ Sauelane liikuma“, mis koosneb seitsmest etapist erinevatel spordialadel. Sarja eesmärgiks on propageerida tervisesporti Saue linnas ning tutvustada linna sportimise võimalusi. Sarjaga alustati 2007.a. Esimene etapp toimub septembris ja hooaeg lõpetatakse mais-juunis. Hooajati võtab sarjast osa ligi 1000 osavõtjat. Iga sarjas osaleja täidab osavõtukaardi ja osaleb loosiauhindade jagamisel.
 
 
1.Saue Õhtujooks – sarja „ Sauelane liikuma“ avaüritus. Jooks toimub septembris Saue linna kergliiklusteel ja tänavatel, põhijooksu distantsiks 3,5 km. Põhijooksu eel toimuvad ka jooksud lastele Saue Gümnaasiumi staadionil, distantsiga 270-1080 m, vastavalt vanusele
1-12 eluaastat. Autasustatakse kolme paremat naist (tüdrukut), meest (poissi) ja põhijooksus vanuseklasside võitjaid. Eraldi tunnustatakse peresid. Etapile on lubatud ka käijad.
 
2.Orienteerumine – II etapp sarjast „ Sauelane liikuma“.
 Etapi toimumise kohaks on Sarapiku terviserada, Saue linna tänavad ja Keskuse park. Orienteerumine toimub oktoobris ja distantsiks on 2-5 km, avatud on ka nöörirada lastele. Valikorienteerumist sooritab iga osavõtja individuaalselt, kontrollajaks on 1, 5 h. Etapile on lubatud ka käijad.
 
3.Staadionijooks – toimub novembris Saue Gümnaasiumi staadionil. Etapil tuleb läbida ligi 1 km ilma ajavõtuta. Isadele, kes läbivad nimetatud distantsi koos lapse (lastega), eriauhind. Etapile on lubatud ka käijad.
 
4.Ujumine- sarja neljas etapp toimub detsembris Saue linna ujulas. Osavõtjal tuleb läbida 250 m (kuni 10 eluaastat 50 m) vabalt ujudes, kontrollajaks on 1 h.
 
5.Suusatamine - toimumise paigaks on Sarapiku terviserada. Etapp toimub veebruaris või
märtsis. Osavõtjal tuleb läbida 2-3 km (kuni 10 eluaastat 500 m) vabas stiilis individuaalselt suusatades, kontrollajaks on 1 h. Etapile on lubatud ka käijad.
 
6.Jalgrattasõit - sõit toimub aprillis Saue linna kergliiklusteedel, tänavatel ja Sarapiku tervise-rajal. Osavõtjal tuleb läbida 5-6 km ilma ajavõtuta. Etapile on lubatud ka käijad.
 
7.Saue tervisespordipäev, sarja „ Sauelane liikuma“ hooaja lõpetamine. Tervisespordipäev toimub mais või juunis Saue Gümnaasiumi staadionil, Sarapiku terviserajal ja/või Saue jaanituleplatsil. Kavas on mitmed spordialad : tänava- või saalikorvpall, ranna- või saalivõrkpall, ranna- või staadionil mängitav jalgpall, takistusjooks, lapsekandmine, vibulaskmine, ergomeetril sõudmine ja/ või rulluisutamine. Sarjast osavõtja valib endale sobiva spordiala, harrastada võib ka mitut spordiala. Iga ala kolme parimat autasustatakse auhinnaga. Hooaja lõpetamisel tehakse kokkuvõte etappide läbitavusest.
 
Saue Huvikekus korraldab mitmeid spordiga seotud sündmusi.
 
1. Saue Meistrivõistlused - Saue Huvikeskus koostöös teiste Saue linna ühingutega viib läbi Saue linna meistrivõistlusi kuuel spordialal – ujumises, suusatamises, males ja kabes, jalgpallis, võrkpallis, tennises.
 
2. Saue linna parimate sportlaste tunnustamine, Saue Huvikeskus koostöös Saue linnavalitsusega korraldab Saue parimate (täiskasvanute) sportlaste tunnustamist. Koosviibimine toimub Saue linnas ligi sajale sportlasele.
 
 
3. Eesti linnade tali- ja suvemängudel osalemine. Saue Huvikeskus koostöös teiste Saue linna ühingutega korraldab Saue linna 50-60 sportlase osalemise Eesti linnade tali- ja suvemängudel.
 
 

3.4 SWOT analüüs

 
Sisemised tugevused:
 
 1. Professionaalsete ja teotahteliste töötajate olemasolu.
 2. Üksmeelse juhtkonna ja töötajaskonna olemasolu.
 3. Head koolituse ja pideva enesetäienduse võimalused töötajatele.
 4. Väljakujunenud traditsioonid ja tavad kultuuri- ja spordiürituste korraldamisel.
 5. Ideede genereerimine ja elluviimine kõigis tegevusvaldkondades.
 6. Õppekavade koostamine ja järjepidev arendamine, osalemine üleriigilisel huvikoolide õppekavade väljatöötamisel.
 7. Hea mikrokliima ja koostöö gümnaasiumi personaliga.
 8. Õpilaskontingendi moodustumine vabatahtlikkuse alusel.
 9. Info kiire levik ja kättesaadavus õpilastele seoses asumisega koolimaja ruumides.
 
Sisemised nõrkused:
 
 1. Vabade ruumikasutusaegade nappus spordiringidele ja oma kunstiõppeklassi puudumine.
 2. Huvikeskuse tegevusvaldkondade reklaamitöö vähesus.
 3. Piiratud rahalised vahendid inventari soetamiseks ja tegevusvaldkondade laiendamiseks.
 4. Palju osalise tööajaga lepingulisi töötajaid, puudub side kollektiivi vahel, raske koordineerida ühistegevust ja mõttetalguid.
5.   Vähene aktiivsus sponsorite leidmisel tegevusvaldkondade rahastamiseks.
 
 
Välimised tugevused
 
 1. Omavalitsuse positiivne suhtumine.
 2. Stabiilne eelarveline rahastamine omavalitsuse poolt.
 3. Ruumide  kasutamise võimalus Saue Gümnaasiumis.
 4. Haridussüsteemi areng, õppekavade üleriigiline arendamine HAKK-i initsiatiivil.
 5. Riigi, Euroopa Liidu ja omavalitsuse rahalise toetuse võimalus õpikeskkonna kaasajastamiseks ja ürituste korraldamiseks. 
 6. Soodus asend, võimalus kasutada  lähiümbruskonna teenuseid, osaleda   üritustel.
7.  Saue Linna raamatukogu asumine samas hoones, teavikute kasutamise võimalus, ruumide kasutamise võimalus näituste korraldamiseks.
 
Välimised nõrkused
 
 1. Tõmbekeskuste lähedus, konkurents.
 2. Materiaalsete vahendite nappus  edasiseks  arenguks ja  kaasaegse õpikeskkonna loomiseks kunsti, tehnika valdkonnas ja  spordi valdkonnas.
 3. Huvikeskuse kunstiklassi puudumine
 4. Projektipõhiste vahendite eberegulaarsus inventari soetamiseks.
 5. Huvikoolis õppimise tasulisus.
 6. Puudub võimalus mittekoosseisuliste töötajate täiendkoolituseks.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

4. Peamised tegevussuunad

 

4.1. Huviharidus

 
Huvikooli õppetöö korraldamine ja huvihariduse võimaldamine õpilastele vastavalt Huvihariduse seadusele, Huviharidusstandardile ja Saue Huvikeskuse põhikirjale. Ainekavade väljatöötamine  õpilaste huviringidele ja täiskasvanute kursustele. Täiskasvanutele kursuste ja koolituste korraldamine. Täiskasvanute  huviharidusele koolitusloa taotlemine.
Huvihariduseks vajalike kaasaegsete õpperuumidega kindlustamine ja nende  sisustamine vajalike tehniliste vahenditega.
 
Tegevus Aeg Vastutaja Koostöö Vahendid
Osalemine üleriigiliste
huvihariduse
õppekavade koostamisel. Üleriigiliste kunstiõppe ainekavade väljatöötamine.
Õppemetoodika
mitmekesistamine.
 
2011-2017 Huvitegevuse juht Õppegruppide juhendajad Huvikeskuse eelarve,
Õppekavade väljatöötamiseks loodud stipendiumid
 
Õpilaste huvialahariduse nõudluse   kaardistamine huvialade lõikes, küsitluste läbiviimine tagasiside saamiseks.
Rahuloluküsitluste läbiviimine õpilastele ja vanematele.
2011-
2017
Juhataja, huvitegevuse juht Õppegruppide juhendajad, õpilased, lapsevanemad Huvikeskuse eelarve,  projektid
Uute õppegruppide avamine üldkultuuri, spordi ja tehnika valdkonnas jätkuv Juhataja,
huvitegevuse juht, sporditegevuse juht
Õppegruppide juhendajad Huvikeskuse eelarve
Suvelaagrite läbiviimine lastele ja noortele jätkuv Juhataja
Huvitegevuse juh, sporditegevuse juht
Õppegruppide juhendajad Huvikeskuse eelarve, omafinantseerimine, projektid
 
 
Keraamikaahju ja klaasisulatusahju soetamine, kaasaegse keraamikatöötoa sisustamine 2012-2014 Juhataja,
Huvitegevuse juht
Õppegruppide juhendajad Projektid, Huvikeskuse eelarve
Kunstiõpetuse
õppeklassile sobiva ruumi taotlemine ja sisseseadmine.
Kaasaegse, arendava ja loomingulise õpikeskkonna loomine.
2013-2017 Juhataja, huvitegevuse juht Õppegruppide juhendajad Huvikeskuse eelarve, projektid
Laoruumi taotlemine ja sisseseadmine helitehnika, õppevahendite ja tantsukostüümide hoidmiseks. 2013-2017 Juhataja Õppegruppide juhendajad Huvikeskuse eelarve
Õpetajate täiendkoolituse võimaldamine (individuaalne täiendkoolitus, personali teemakoolitus) jätkuv Juhataja,
huvitegevuse juht
Õppegruppide juhendajad Huvikeskuse eelarve, projektid
Täiskasvanute huvitegevusele ainekavade koostamine.
Täiskasvanute kursustele koolituslubade taotlemine.
2012-2014 Juhataja , huvitegevuse juht Täiskasvanukoolitaja kaasamine väljastpoolt Huvikeskuse eelarve
Osalemine Infopäeva korraldamisel. Huvihariduse võimaluste tutvustamine. Jätkuv Juht, huvitegevuse juht, sporditegevuse juht Õppegruppide juhendajad, Saue ühingud, munitsipaalasutused Huvikeskuse eelarve
Õpitubade  ja koolituste korraldamine huvialade tutvustamiseks õpilastele ja nende vanematele. Jätkuv  
Huvitegevuse juht
Õppegruppide juhendajad Huvikeskuse eelarve, projektid
Osalemine maakondlikel üleriigilistel õpilastööde konkurssidel ja võistlustel kõikides huvivaldkondades Jätkuv Huvitegevuse juht Õppegruppide juhendajad Huvikeskuse eelarve, projektid
Kunstistuudio näituste korraldamine raamatukogus ja koolimaja fuajees. Uute ühekordsete näituseruumide leidmine Sauel.
Osavõtt maakondlikest kunsti ja käsitöö näitustest.
Jätkuv Huvitegevuse juht, kunstiõpetajad Raamatukogu, kool ja koostööpartnerid Eelarvest
Ekskursioonide korraldamine õpilaste silmaringi laiendamiseks. Muuseumide ja kunstinäituste külastamine. Jätkuv Juhataja,
huvitegevuse juht
Õppegruppide juhendajad Huvikeskuse eelarve,
projektid
 
 
 
 

4.2. Kultuur

 
Kultuurisündmuste, konkursside ja folklooripidude korraldamine Saue linnas. Saue linna seltside, klubide ja ühingute tegevuse koordineerimine ja nõustamine. Täiskasvanute taidlusringide töö korraldamine. Professionaalse kultuuri vahendamine.
 
MTÜ-dele seminaride ja Ümarlaudade ning infopäeva korraldamine vaba aja veetmise võimalusest Jätkuv Juhataja Saue kodanikeühendused,
Saue Gümnaasium, Noortekeskus, Muusikakool, Lasteaed, Päevakeskus
Huvikeskuse eelarve, projektid,
omafinantseerimine
Professionaalse kunsti vahendamine (teatrid, kontserdid, näitused)
 
Jätkuv Juhataja, huvitegevuse juht Huvitegevuse juht, Saue Gümnaasium, Muusikakool, Raamatukogu Huvikeskuse eelarve, omafinantseerimine, projektid
Täiskasvanute taidlusringide edendamine ja
Saue Segakoori asutamine
2012 Juhataja Dirigent Eelarve, projektid
Linnarahvale ekskursioonide korraldamine nii Eestis kui välismaal jätkuv Juhataja Kodanikeühendused, linnarahvas Omafinantseerimine
Saue linna kultuurisündmuste korraldamine:
 „Saue Laululaps“;  „Saue Savipäev“;   Sügispidu ;
 - Küünalde süütamine Saue linna jõulupuul;
- Aastalõpupidu;
 - Kuuskede põletamine; Folklooripeod;   laulu-tantsupidu „Saue Sõlg”; Jaanipäev;  
 - pakkuda erinevaid sisukaid vaba aja veetmise võimalusi.
Jätkuv Juhataja, huvitegevuse juht Noortekeskus, Muusikakool, Saue Gümnaasium, Lasteaed, Raamatukogu
MTÜ Saue Folk
Huvikeskuse eelarve, projektid
„Saue Savipäeva“ arendamine maakondlikuks ja rahvusvaheliseks. 2012-2017 Juhataja, huvitegevuse juht, kunstiõpetajad Kodanike ühendused, õppegruppide juhendajad Eelarvest, projektidest, omafinantseering
 
 

 

4.3. Sport 

 
Võistlus- ja tervisespordiürituste korraldamine, Saue linna esindamine üleriigilistel võist-lustel. Spordi koordineerimine Saue linnas.
 
 
 
 
Tegevus Aeg Vastutaja Koostöö Vahendid
Võistlussport –
Saue linna meistrivõistlused.
Saue MV Jalgpallis
Saue MV Males-Kabes
Saue MV Võrkpallis
Saue MV Tennises
Saue MV Ujumises
Saue MV Suusatamises
Saue MV Mälumängus
Jätkuv Juhataja, Sporditegevuse juht, MTÜ-d MTÜ-d, Saue asutused Huvikeskuse eelarve, osalustasud, projektid
Tervisesport -
rahvaspordisari
” Sauelane liikuma” :
„Saue Õhtujooks”;
„Orienteerumine”;
„Staadionijooks”;
„Ujumine”;
„Suusatamine”;
„Jalgrattasõit”;
„Saue tervisespordi päev”
Jätkuv Juhataja, sporditegevuse juht MTÜ-d, Saue asutused Huvikeskuse eelarve, osalustasud, projektid
Spordi Ümarlaud Jätkuv Sporditegevuse juht MTÜ-d Huvikeskuse eelarve
Laste spordilaagrid Jätkuv Juhataja, sporditegevuse juht, MTÜ-d MTÜ-d, Saue asutused Huvikeskuse eelarve, osalustasud, projektid
Linnade suve- ja talimängudel osalemine Jätkuv Sporditegevuse juht, MTÜ-d MTÜ-d Huvikeskuse eelarve, osaliselt omafinantseering
Sportlaste tunnustamine Jätkuv Abilinnapea, Sporditegevuse juht MTÜ-d, Saue asutused Saue linna eelarve
Ürituse „Saue100”.
Üle-eestiline 100 m jooksuvõistlus
2013-2017 Abilinnapea, Huvikeskuse juhataja, Sporditegevuse juht MTÜ-d, Saue asutused Huvikeskuse eelarve, osalustasud, projektid
Statsionaarsete numbrimärkide ja sarja SI elektroonilise masina soetamine spordiürituste läbiviimiseks 2012-2017 Juhataja, sporditegevuse juht  Spordiklubide juhid Huvikeskuse eelarve, projektid
 
 
 
 
 
 

 

 

5. Rahalised vahendid arengukava realiseerimiseks

 
Õppe-kasvatustöö osas toimub arenduse finantseerimine Saue linna eelarvest ja Saue Huvikeskuse omavahenditest.
 
Kultuurisündmuste läbiviimist  ja sporditegevust kaetakse põhiliselt eelarvevahenditest, kuid vajalikke rahalisi vahendeid peame võimalikuks saada ka konkreetsete projektide rahastamise kaudu.
 
Tehnilise baasi parendamine saab toimuda Saue linna eelarve, projektitoetuste ja oma-vahendite eest.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

6. Arengukava muutmise kord
1. Käesolevast arengukavast lähtuvalt vaadatakse iga õppeaasta lõpus, maikuu õppenõukogus ja kevadisel hoolekogu koosolekul läbi Saue Huvikeskuse tegevus ja analüüsitakse ning hinnatakse toimunud arengut. Õppenõukogu ja hoolekogu ettepanekul tehakse arengukavas täiendusi ja muudatusi.
 
2. Arengukavas tehakse muudatusi, kui toimub muutusi hariduselu reguleerivas seadusandluses.
 
3. Arengukavas tehakse muudatusi, kui muutuvad Saue Huvikeskuse rahastamise põhimõtted või oluliste rahaliste vahendite maht.
 
4. Arengukava muudatused kinnitatakse Saue Linnavalitsuses.
 
5. Käesolev arengukava on tutvustatud Saue Huvikeskuse õppenõukogu liikmetele ning on läbi vaadatud ja aktsepteeritud tegevusjuhisena Saue Huvikeskuse hoolekogu liikmete poolt.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
«
»

 Uudised (0)Uudiste arhiiv
Uudised puuduvad
 
Koduleht Elitec'st